Дуло

logo-dulo_95_3

Интегрирана информационна система за управление на компания (ERP- Enterprise Resource Planning).

ERP e интегрирана софтуерна информационна система, чрез която се планират и управляват всички ресурси в едно предприятие от планиране, бюджетиране, производство, доставки, продажби, склад, управление на проектите до счетоводната дейност, ТРЗ и човешки ресурси. Системата обхваща всички звена и бизнес процеси в компанията.

В интегрираната система информацията се въвежда еднократно и се отразява автоматично във всички модули и подсистеми едновременно, и по този начин тя е достъпна за всички потребители на системата.

ERP замества всички налични и традионни информационни системи в предприятието, като ги обединява в единна програма, разделена на взаимно свързани модули според съществуващите сектори в едно предприятие. Пълна автоматизация на управлението и отчетността.