Fergana

logo-fergana_95_29

Единна информационна система за управление на регионалното развитие (ЕИСУРР)

Приетият през май 2008 г. Закон за регионалното развитие постави като изискване разработването на система от взаимосвързани стратегически документи за регионално развитие и по-конкретно – интегрирана система за планиране на регионалното развитие, обхващаща всиччки териториални нива – национално, регионално (съответстващо на ниво NUTS 2), областно (съответстващо на ниво NUTS 3) и общинско. Така посочените цели ясно очертаха цялостната концепция на създадената от страна на “Браво Инвестмънтс” ООД – Единната информационна система за управление на регионалното развитие (ЕИСУРР). Същата се разработи като обща информационна платформа, чрез която едновременно се предоставя информаия, както за актуалните стратегически планови документи, така и за напредъка им при реализацията във всеки един момент от периода на действие.