Имеон

logo_imeon_1_95_1

ИМЕОН – интегрирана информационна система с портал за е-услуги, автоматизираща дейността на Община

ИМЕОН е интегрирана информационна система с портал за е-услуги, автоматизираща дейността на Община. Всеки един от модулите на ИМЕОН може да бъде внедрен и използван като самостоятелно приложение или в интеграция, с който и да е от останалите модули на системата. Системата осигурява многоканален достъп и едновременна работа на всички потребители. Системата е реализирана чрез използването на най-съвременните технологии в областта на информационните системи, като за работа с данни се използват най-утвърдените и надеждни Системи за управление на бази данни.

ИМЕОН е разработен на модулен принцип и цялата бизнес логика се предоставя посредством общ графичен интерфейс. Потребителският интерфейс е на български език. Бизнес процесите, обезпечени от системата са изцяло съобразени с действащата нормативна уредба. При реализирането на системата е спазен принципа, че данни се въвеждат еднократно и веднъж въведени данни се ползват многократно там, където е необходимо. Надграждането на системата, включително и съпътстващите дейности по настройка и пренастройка се реализират без прекъсване работата на потребителите.

ИМЕОН осигурява автоматизиране на обмен на информация с външни за организацията системи. За гражданите и бизнеса е осигурена възможността да достъпват информация и административни услуги, предлагани от Общината, чрез ползването на web базиран модул.